Algemene voorwaarden

d.d. 01 januari 2019

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
AW: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoelt in art. 10 lid 1.
Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, polaroid, afdruk, CD ROM, USB
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6.2
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6.2
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van art. 1 jo 12 en 13

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een fotograaf en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen, en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De fotograaf heeft het recht om twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. 4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding van worden gesproken, zal de fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (1) in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de fotograaf in rekening gebracht, (2) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (3) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (4) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.2 Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling
5.1. De factuur dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Indien de wederpartij niet binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur heeft afgewezen, zal de betrokken factuur als bindend zijn tussen beiden partijen.

6. Bewijsexemplaaar
Bij openbaarmaking van een fotografisch werk, dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotograaf te doen toekomen.

7. Levering
7.1 Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.
7.2 Digitale bestanden met fotografische werken, worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeen gekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
7.3 Indien geen levertijd is overeen gekomen, wordt die in alle redelijkheid door de fotograaf vastgesteld.
7.4 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd.


8. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk, dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 dagen na levering van het fotografisch werk, kunnen schriftelijk worden medegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

9. Opdracht
9.1 Een opdrachtovereenkomst/contract is een overeenkomst waarbij de fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren
9.2